หน้าแรก เกี่ยวกับคณะ สาขาวิชาที่เปิดสอน ข่าวสารและกิจกรรม คณาจารย์ประจำหลักสูตร ผลงาน ติดต่อคณะ
หน้าแรกภาษาอังกฤษธุรกิจ   >   เกี่ยวกับคณะ
 

ภาษาอังกฤษธุรกิจ
 

กลับขึ้นด้านบน

 
 
 

ข้อมูลพื้นฐานภาษาอังกฤษธุรกิจ

 

 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์
ประวัติความเป็นมาของ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ วิทยาลัยราชพฤกษ์ได้ตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2555 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ตอบสนองความต้องการของหน่วยงานธุรกิจและสามารถนำความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพในสายงานธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากความรู้ด้านภาษาอังกฤษแล้วสาขาวิชาภาษาอังกฤษยังมีวัตถุประสงค์ในการที่จะผลิตบัณฑิตที่มีความพร้อมด้านคุณธรรมจริยธรรม และการประยุคใช้เทคโนโลยีด้วย ทั้งนี้เพื่อเป็นการรองรับการเปิดประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ในปีพุทธศักราช 2558

 

 

ปรัชญา

 

 

ภาษาอังกฤษดี มีคุณธรรม นำชาติสู่สากล

 

 

วิสัยทัศน์

 

 

วิสัยทัศน์(Vision/ Value/ Positioning)
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มุ่งผลิตบัณฑิตคุณภาพคุณธรรม มีศักยภาพด้านการใช้ภาษาต่างประเทศ และเทคโนโลยี


เจตนารมณ์วิสัยทัศน์
ศักยภาพด้านภาษาต่างประเทศ : สามารถสื่อสารโดยการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ศักยภาพด้านเทคโนโลยี : สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คุณธรรม : ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ มีระเบียบวินัยตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์ สุจริต ขยันอดทน ตลอดจนยึดถือปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิต

 

 

พันธกิจ

 

 

พันธกิจ
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ มีพันธกิจหลักที่ต้องรับผิดชอบ ดังนี้
1)       ด้านการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ คุณธรรม มีศักยภาพด้านการใช้ภาษาต่างประเทศ การใช้เทคโนโลยีเพื่อการประกอบอาชีพ สนองตอบความต้องการของสถานประกอบการ
2)       ด้านงานวิจัยสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มุ่งเน้นการผลิตผลงานวิจัยที่ตอบสนองการใช้งานของชุมชน สังคม และการพัฒนาการเรียนการสอน  
3)       ด้านการบริการวิชาการสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มุ่งเน้นการเป็นที่พึ่งด้านวิชาการและวิชาชีพของชุมชน สังคมอย่างยั่งยืน 
4)       ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ เน้นการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมระดับท้องถิ่นและระดับชาติ
5)       ด้านการบริหารจัดการสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ เน้นการบริหารจัดการงานคณะเชิงธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ โปร่งใสและตรวจสอบได้

 
 

ศึกษาต่อ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
นักศึกษาปัจจุบัน
คณาจารย์และบุคลากร
หลักสูตร
ระดับปริญญาตรี
ระดับปริญญาโท
ภาคพิเศษ
ปฏิทินการศึกษา
ค่าเล่าเรียน
ศูนย์บริการ
ศูนย์สหกิจศึกษา
การจัดการความรู้(KM)
ศูนย์วิทยบริการ
ศูนย์อินเทอร์เน็ต
ศูนย์อาหาร
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
ศูนย์วิจัยและพัฒนา
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
หอพักนักศึกษา
เปลี่ยนรหัสเข้าใช้อินเตอร์เน็ต
 
เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย
ข้อมูลมหาวิทยาลัย
โครงสร้างมหาวิทยาลัย
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
อัตลักษณ์
เอกลักษณ์
ผู้บริหารและคณะกรรมการ
รับรองมาตรฐาน สมศ.
ศิษย์เก่าสัมพันธ์
โหลด เพลง ฟอนต์ โลโก้
หน่วยงาน
 
อื่นๆ
รางวัลต่างๆ
ข่าวสารและกิจกรรม
ติดต่อมหาวิทยาลัย
ใบสมัครคณาจารย์
ใบสมัครเจ้าหน้าที่

เสริมสร้างสุขภาพชาว RC

CheQa Online
เว็บไซต์ สกอ.
เว็บไซต์ สมศ.
วิทยุออนไลน์
ติดต่อ-สอบถาม
02-432-6101-5


มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์   เลขที่ 9 หมู่ 1 ถ.นครอินทร์ ต.บางขนุน อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 © Copyright 2012 by Rajapruk University. All rights reserved.